Till de som säger att ras inte existerar

“Ras” finns! Bara för att det är en social konstruktion betyder det inte att den inte är verklig och ger reella konsekvenser. Den dag ras inte längre finns eller spelar roll i vårt samhälle är den dag rasismen är helt borta.

Tills dess behöver vi begreppet ras för att kunna definiera och analysera den diskriminering rasistiska fördomar och institutionell rasism ger upphov till. I forskning måste konsekvenserna av denna diskriminering i samhället kunna bevisas och kvantifieras. Hur ska annars effektiva åtgärder kunna hittas för bekämpning av rasmässiga ojämlikheter?

Ta bort ras?

Integrationsminister Erik Ullenhag vill nu att begreppen ”ras” och ”rasmässig” helt ska försvinna ur svensk lag och man refererar i kommittédirektivet till tidigare fall:

“Exempelvis ersattes ras i regeringsformen genom att ”annat liknande förhållande” lades till efter uttrycken etniskt ursprung och hudfärg. Med ”annat liknande förhållande” åsyftas i första hand sådana föreställningar om ras som omfattas av ras enligt den tidigare lydelsen (prop. 2009/10:80 s. 152). “

I lag måste begreppet specifikt kunna tillämpas för att ge skydd till de som drabbats utav diskriminering på rasmässig grund. Hudfärg är inte en synonym, än mindre täcker begrepp som etnicitet betydelsen av ras och ”annat liknande förhållande” gör bilden än mer otydlig. Det riskerar alltså att försvåra det juridiska arbetet i diskriminerings- och hatbrotts-mål, och därför är det tveksamt om man då kommer kunna uppfylla följande kriterium i praktiken:

“En förutsättning för att en utmönstring ska kunna göras är att den inte medför ett svagare skydd för någon skyddad grupp och att Sverige även fortsättningsvis uppfyller sina internationella åtaganden.“

Att ta bort begreppet är alltså att försvåra det antirasistiska arbetet, jämförbart med att ta bort begreppet kön från analys av ojämlikhet på grund av kön. Att kön dessutom finns i biologisk mening rättfärdigar självklart inte diskriminering på grund av det eller idén att ett visst kön förtjänar överlägsenhet. Analogt är inte frågan om rasers existens avgörande för frågan om olika människors lika värde och rätt till jämställdhet och rättvisa. Detta är något som skall garanteras oavsett.

Varför?

Så varför ägnas tid åt ett förslag som detta?

“Enligt vad riksdagen anförde riskerade användningen av ras i författningstext att underblåsa fördomar. “

Långsökt tycker jag, men lagboken kanske är något folk i allmänhet läser ofta? Så här uttalar sig Ullenhag i SVT 30 juli:

“Vi vet att det egentligen inte finns olika mänskliga raser. Vi vet också att den grundläggande delen av rasismen handlar om att man tror att det finns olika raser, att ras-tillhörigheten gör att man beter sig på ett visst sätt, och att vissa raser är överlägsna andra, säger Erik Ullenhag.”

Detta utgår endast från rasism på ett ideologiskt plan. Den grupp svenskar som på allvar tror på rasbiologi (t.ex. nazister) är knappast överväldigande stor med avgörande inflytande. Nej, förslaget tycks sakna belägg då det endast grundar sig i antaganden.

Möjlighet att påverka?

“Samverkan och redovisning av uppdraget. Utredaren ska samverka med berörda myndigheter och organisationer. “

Förhoppningsvis förstår man åtminstone vikten i att ha en dialog med experter samt med de grupper som frågan berör främst, d.v.s. de som i hög grad drabbas av rasdiskriminering i det svenska samhället.

Frågan är också hur Ullenhag prioriterar när det gäller bekämpning av rasismen i Sverige som utmärker sig mest på exempelvis bostads- och arbetsmarknaden och som visar sig i utbildningsavkastning och hälsa m.m. Vilka åtgärder planerar Ullenhag att införa som på allvar bemöter problemet med strukturell rasism? Varför inte lyfta några av de åtgärder som föreslogs i Afrofobirapporten som du hittar här, och som Ullenhag själv beställde, istället för att ändra ett ord i lagen vilket kan försvaga skyddet för de som drabbas. Helt fel fokus.

(Uppdraget ska redovisas senast den 7 december 2015.)

~suya5

källor: 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s